Práva a povinnosti

Mladý hasič je oprávněn:

 • přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem
 • nosit stejnokroj
 • být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním

Mladý hasič je povinen:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení
 • přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů
 • usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností
 • chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení
 • řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora

Pravidla mladého hasiče pro činnost v kroužku

 • svou nepřítomnost na tréninku / závodech včas omluvit
 • na tréninky chodit řádně ustrojen v odpovídajícím oděvu a obuvi (uzavřená obuv vhodná pro běhání, do tělocvičny přezůvky)
 • rodiče nahlásí případné zdravotní indispozice, které mohou ovlivnit jeho činnost
 • rodiče v případě změn zdravotních nebo i jiných informací, tuto změnu neprodleně nahlásí

Zánik členství

 • písemným prohlášením ( oznámením) člena nebo jeho zákonného zástupce, že vystupuje ze sdružení
 • rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků
 • více jak 50% neomluvené absence
 • vyloučením
 • úmrtím